Energetika

dlazdice_mala_ctverec_1

Projektujeme a dodáváme investiční celky pro výrobu a rozvod elektrické energie a tepla, jako jsou:

 • Plynové elektrárny s kombinovaným paro-plynovým cyklem
 • Plynové elektrárny s jednoduchým plynovým cyklem
 • Uhelné teplárny a elektrárny
 • Jaderné elektrárny – části nejaderného ostrova
 • Lokální kogenerační jednotky
 • Tepelné a zdroje s kogenerací na biomasu
 • Energetické zdroje na tuhé alternativní palivo

Součástí těchto energetických zdrojů jsou dílčí provozní soubory jako např. kotelny, strojovny, kompletní řešení silnoproudu, čištění spalin, chlazení, kompresorové stanice, vodní hospodářství, atd., které jsme schopni rovněž dodat „na klíč“.

Odpadové hospodářství

dlazdice_mala_ctverec_3

Projektujeme a dodáváme investiční celky pro nakládání s odpady, jako jsou:

 • Energetické využití komunálního odpadu
 • Mechanicko-biologické úpravny směsného odpadu
 • Výroba tuhého alternativního paliva z odpadu
 • Kompostárny
 • Spalovny nebezpečného odpadu
 • Spalovny průmyslového odpadu

Součástí těchto kompletních investičních celků jsou dílčí provozní soubory jako např. kotelny, strojovny, kompletní řešení silnoproudu, čištění spalin, chlazení, kompresorové stanice, vodní hospodářství atd., které jsme schopni rovněž dodat „na klíč“.

Plynárenství

dlazdice_mala_ctverec_2

Projektujeme a dodáváme investiční celky pro skladování a transport zemního plynu jako jsou:

 • Kompresorové stanice
 • Zásobníky plynu
 • Čištění a úprava plynu
 • Redukční stanice
 • Využití odplynů
 • Potrubní rozvody plynu

Součástí těchto kompletních investičních celků jsou dílčí provozní soubory jako např. strojovny kompresorových stanic, kompletní řešení silnoproudu, chlazení, vodní hospodářství, atd., které jsme schopni rovněž dodat „na klíč“.

Průmyslová infrastruktura

dlazdice_mala_ctverec_4

Projektujeme a dodáváme průmyslovou infrastrukturu pro investiční celky v chemii, petrochemii, papírenství nebo součásti velkých infrastrukturních projektů jako jsou:

 • Zásobování a rozvod elektrické energie
 • Trafostanice
 • Kompresorové stanice
 • Výroba a rozvod tepla
 • Výroba a rozvod chladu
 • Dílčí technologické uzly

Součástí těchto kompletních investičních celků jsou dílčí provozní soubory je např., kompletní řešení silnoproudu, které jsme schopni rovněž dodat „na klíč“.

Pro naše produktová zaměření nabízíme komplexní služby v investiční výstavbě a to je:

a) Projektování a dodávky

 • Zpracování všech stupňů projektové dokumentace
 • Dodávky dílčích technologických celků
 • Realizace kompletních projektů „na klíč”

b) Expertní a konzultační činnost (Owner engineering)

 • Zpracování studií proveditelnosti
 • Projednávání investičních záměrů s dotčenými orgány státní správy
 • Podpora při získání nezbytných povolení pro zahájení výstavby a provozu
 • Vypracování dokumentace pro výběr dodavatele
 • Technické vyhodnocení nabídek na dodavatele stavby
 • Technický dozor investora při realizaci projektu