Energetika

dlazdice_mala_ctverec_1

Projektujeme a dodáváme investiční celky pro výrobu a rozvod elektrické energie a tepla, jako jsou:

 • Plynové elektrárny s kombinovaným paro-plynovým cyklem
 • Plynové elektrárny s jednoduchým plynovým cyklem
 • Uhelné teplárny a elektrárny
 • Jaderné elektrárny – části nejaderného ostrova
 • Lokální kogenerační jednotky
 • Tepelné a zdroje s kogenerací na biomasu
 • Energetické zdroje na tuhé alternativní palivo

Součástí těchto energetických zdrojů jsou dílčí provozní soubory jako např. kotelny, strojovny, kompletní řešení silnoproudu, čištění spalin, chlazení, kompresorové stanice, vodní hospodářství, atd., které jsme schopni rovněž dodat „na klíč“.

Odpadové hospodářství

dlazdice_mala_ctverec_3

Projektujeme a dodáváme investiční celky pro nakládání s odpady, jako jsou:

 • Energetické využití komunálního odpadu
 • Mechanicko-biologické úpravny směsného odpadu
 • Výroba tuhého alternativního paliva z odpadu
 • Kompostárny
 • Spalovny nebezpečného odpadu
 • Spalovny průmyslového odpadu

Součástí těchto kompletních investičních celků jsou dílčí provozní soubory jako např. kotelny, strojovny, kompletní řešení silnoproudu, čištění spalin, chlazení, kompresorové stanice, vodní hospodářství atd., které jsme schopni rovněž dodat „na klíč“.

Plynárenství

dlazdice_mala_ctverec_2

Projektujeme a dodáváme investiční celky pro skladování a transport zemního plynu jako jsou:

 • Kompresorové stanice
 • Zásobníky plynu
 • Čištění a úprava plynu
 • Redukční stanice
 • Využití odplynů
 • Potrubní rozvody plynu

Součástí těchto kompletních investičních celků jsou dílčí provozní soubory jako např. strojovny kompresorových stanic, kompletní řešení silnoproudu, chlazení, vodní hospodářství, atd., které jsme schopni rovněž dodat „na klíč“.

Průmyslová infrastruktura

dlazdice_mala_ctverec_4

Projektujeme a dodáváme průmyslovou infrastrukturu pro investiční celky v chemii, petrochemii, papírenství nebo součásti velkých infrastrukturních projektů jako jsou:

 • Zásobování a rozvod elektrické energie
 • Trafostanice
 • Kompresorové stanice
 • Výroba a rozvod tepla
 • Výroba a rozvod chladu
 • Dílčí technologické uzly

Součástí těchto kompletních investičních celků jsou dílčí provozní soubory je např., kompletní řešení silnoproudu, které jsme schopni rovněž dodat „na klíč“.

Procesní design

dlazdice_mala_ctverec_300x300_8

EG Engineering, a.s poskytuje veškerý servis z hlediska procesního designu tak, aby byl zabezpečeny služby v úrovni BAT (Best Available Technologies), a to zejména v následujících specializacích:

 • Procesní design nových chemicko-technologických provozoven
 • Procesní redesing stávajících chemicko-technologických výroben
 • Energetická analýza, včetně návrhu tepelné integrace, pinch point analýza and HEN syntéza a analýza
 • Procesní bezpečnostní analýzy, včetně dynamického odtlakování a modelování blowdown systémů, a to zejména s ohledem na vypracovávání studií HAZOP, SIL, LOPA
 • Modelování flérového systému (design, ohodnocení a navržení nového designu)
 • Procesní optimalizace, zejména analýza hypotéz a případové studie z hlediska procesní technologie
 • Optimalizace výroby/výrobní jednotky (zvýšení kapacity, zvýšení výtěžků, rozšíření stávající výroby)
 • Prediktivní analytika bezpečnostního systému výroby, a to zejména pro flérový systém a spalování
 • Poskytování důležité podpory pro komplexní projektování chemických, petrochemických výroben a rafinérií

Podrobnější informace zde

3D projektování

dlazdice_mala_ctverec_300x300

EG Engineering, a.s. zpracovává komplexní 3D projektovou dokumentaci pro technologické a stavební projekty ve všech profesích. Jsme schopni pro Vás
zpracovat Informační model budovy (anglicky Building Information Modeling
nebo Building Information Management, zkráceně BIM) vč. technologické
části. BIM je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího
životního cyklu.
Pro zákazníka přináší tento způsob projektování řadu výhod, zejména však:

 • Koordinace všech profesí
 • Možnost předcházení kolizí
 • Automatické generování specifikací materiálů pro výstavbu
 • Možnost sledování progresu prací (navázání na HMG projektu)
 • Možnost správ dat v životním cyklu stavby

Pro 3D modelování používáme SW:

 • Autodesk plant 3D (technologie – potrubní systémy)
 • Autodesk Revit MEP (TZB, elektro)
 • AutoCAD Mechanical
 • PDMS

Software pro koordinaci jednotlivých profesí a kontrolu kolizí:

 • Autodesk NavisWorks

Pro naše produktová zaměření nabízíme komplexní služby v investiční výstavbě a to je:

a) Projektování a dodávky

 • Zpracování všech stupňů projektové dokumentace
 • Dodávky dílčích technologických celků
 • Realizace kompletních projektů „na klíč”

b) Expertní a konzultační činnost (Owner engineering)

 • Zpracování studií proveditelnosti
 • Projednávání investičních záměrů s dotčenými orgány státní správy
 • Podpora při získání nezbytných povolení pro zahájení výstavby a provozu
 • Vypracování dokumentace pro výběr dodavatele
 • Technické vyhodnocení nabídek na dodavatele stavby
 • Technický dozor investora při realizaci projektu