Energetika

dlazdice_mala_ctverec_1

Projektujeme a dodáváme investiční celky pro výrobu a rozvod elektrické energie a tepla, jako jsou:

 • Plynové elektrárny s kombinovaným paro-plynovým cyklem
 • Plynové elektrárny s jednoduchým plynovým cyklem
 • Uhelné teplárny a elektrárny
 • Jaderné elektrárny – části nejaderného ostrova
 • Lokální kogenerační jednotky
 • Tepelné a zdroje s kogenerací na biomasu
 • Energetické zdroje na tuhé alternativní palivo

Součástí těchto energetických zdrojů jsou dílčí provozní soubory jako např. kotelny, strojovny, kompletní řešení silnoproudu, čištění spalin, chlazení, kompresorové stanice, vodní hospodářství, atd., které jsme schopni rovněž dodat „na klíč“.

Odpadové hospodářství

dlazdice_mala_ctverec_3

Projektujeme a dodáváme investiční celky pro nakládání s odpady, jako jsou:

 • Energetické využití komunálního odpadu
 • Mechanicko-biologické úpravny směsného odpadu
 • Výroba tuhého alternativního paliva z odpadu
 • Kompostárny
 • Spalovny nebezpečného odpadu
 • Spalovny průmyslového odpadu

Součástí těchto kompletních investičních celků jsou dílčí provozní soubory jako např. kotelny, strojovny, kompletní řešení silnoproudu, čištění spalin, chlazení, kompresorové stanice, vodní hospodářství atd., které jsme schopni rovněž dodat „na klíč“.

Plynárenství

dlazdice_mala_ctverec_2

Projektujeme a dodáváme investiční celky pro skladování a transport zemního plynu jako jsou:

 • Kompresorové stanice
 • Zásobníky plynu
 • Čištění a úprava plynu
 • Redukční stanice
 • Využití odplynů
 • Potrubní rozvody plynu

Součástí těchto kompletních investičních celků jsou dílčí provozní soubory jako např. strojovny kompresorových stanic, kompletní řešení silnoproudu, chlazení, vodní hospodářství, atd., které jsme schopni rovněž dodat „na klíč“.

Průmyslová infrastruktura

dlazdice_mala_ctverec_4

Projektujeme a dodáváme průmyslovou infrastrukturu pro investiční celky v chemii, petrochemii, papírenství nebo součásti velkých infrastrukturních projektů jako jsou:

 • Zásobování a rozvod elektrické energie
 • Trafostanice
 • Kompresorové stanice
 • Výroba a rozvod tepla
 • Výroba a rozvod chladu
 • Dílčí technologické uzly

Součástí těchto kompletních investičních celků jsou dílčí provozní soubory je např., kompletní řešení silnoproudu, které jsme schopni rovněž dodat „na klíč“.

Elektromobilita

dlazdice_mala_ctverec_elektro_auto

Co a proč to chceme dělat
Chceme realizovat kompletní řešení rychlonabíjecích stanic elektromobilů v kombinaci s kogenerační výrobou elektřiny a tepla s možností poskytování podpůrných služeb s pomocí baterií.
Na základě předpokladu, že:

 • Výrobci automobilů rozvíjejí a připravují do výroby elektromobily
 • Zájem o zvýšení prodeje elektrické energie mají i velké energetické společnosti (např. ČEZ, E-ON, Innogy, PRE) a jako jednu ze svých služeb nabízejí obchodní centra
 • Stát podporuje tuto aktivitu, zejména z důvodů smogových situací ve velkých městech, jedná se o omezení provozu v centrech měst aut s dieselovým motorem a o podpoře nákupu elektromobilů
 • Stávající distribuční sít neumožňuje připojení většího množství rychonabíjecích stanic, jejichž příkon je v řádu Mwe. Naše řešení může být součástí řešení distribuční sítě SMART Grids.

Kdy to chceme dělat
Protože předpoklad rozvoje elektromobiliy v ČR je za cca 3 roky je nutné začít co nejdříve. HMG projektu je následující:

 • Obecné technické řešení – 1 měsíc
 • Jednání se subdodavateli a zákazníky o Feasibility study – 2 měsíce
 • Zpracování Feasibility study na konkrétní případ – 1 měsíc
 • Předprojektová příprava (stavební povolení) – 9 měsíců
 • Realizace – 6 až 12 měsíců dle velikosti a složitosti projektu

Jinými slovy, realizace projektu, pokud by šlo o více než 20 nabíjecích míst, je minimálně 1,5 roku a pokud do 3 let nemá být s pokrytím problém, je to velká příležitost.

3D projektování

3D_planovani_1100758799

EG Engineering, a.s. zpracovává komplexní 3D projektovou dokumentaci pro technologické a stavební projekty ve všech profesích. Jsme schopni pro Vás
zpracovat Informační model budovy (anglicky Building Information Modeling
nebo Building Information Management, zkráceně BIM) vč. technologické
části. BIM je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího
životního cyklu.
Pro zákazníka přináší tento způsob projektování řadu výhod, zejména však:

 • Koordinace všech profesí
 • Možnost předcházení kolizí
 • Automatické generování specifikací materiálů pro výstavbu
 • Možnost sledování progresu prací (navázání na HMG projektu)
 • Možnost správ dat v životním cyklu stavby

Pro 3D modelování používáme SW:

 • Autodesk plant 3D (technologie – potrubní systémy)
 • Autodesk Revit MEP (TZB, elektro)
 • AutoCAD Mechanical
 • PDMS

Software pro koordinaci jednotlivých profesí a kontrolu kolizí:

 • Autodesk NavisWorks

Pro naše produktová zaměření nabízíme komplexní služby v investiční výstavbě a to je:

a) Projektování a dodávky

 • Zpracování všech stupňů projektové dokumentace
 • Dodávky dílčích technologických celků
 • Realizace kompletních projektů „na klíč”

b) Expertní a konzultační činnost (Owner engineering)

 • Zpracování studií proveditelnosti
 • Projednávání investičních záměrů s dotčenými orgány státní správy
 • Podpora při získání nezbytných povolení pro zahájení výstavby a provozu
 • Vypracování dokumentace pro výběr dodavatele
 • Technické vyhodnocení nabídek na dodavatele stavby
 • Technický dozor investora při realizaci projektu